ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,795 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,548 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 247 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.84

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น