ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 401 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 355 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 46 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.47

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น