ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 677 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 16 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 661 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 97.64

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น