ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,295 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,503 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 792 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.44

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น