ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,985 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,874 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 111 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.59

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น