ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,190 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,197 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 993 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 31.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น