ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,178 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,030 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 148 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.56

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น