ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,738 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6,092 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 646 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.59

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น