ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 288 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 257 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 31 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.76

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น