ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 960 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 725 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 235 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.48

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น