ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 184 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 0 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 184 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 100.00

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น