ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 969 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 842 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 127 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.11

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น