ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,020 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,469 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 551 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.71

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น