ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,017 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,916 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 101 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.01

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น