ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 680 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 649 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 31 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.56

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น