ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 825 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 714 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 111 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.45

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น