ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,326 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,968 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 358 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.39

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น