ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 574 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 472 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 102 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น