ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 974 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 668 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 306 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 31.42

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น