ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 579 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 512 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 67 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.57

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น