ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 579 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 510 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 69 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.92

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น