ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,555 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,587 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 968 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น