ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 405 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 294 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 111 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.41

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น