ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 566 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 414 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 152 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.86

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น