ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,926 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,212 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 714 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.40

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น