ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,260 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,812 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 448 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น