ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 978 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 537 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 441 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 45.09

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น