ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,887 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,224 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 663 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 35.14

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น