ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 835 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 762 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 73 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.74

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น