ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,121 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,586 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 535 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.14

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น