ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,896 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,407 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 489 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น