ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 979 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 910 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 69 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น