ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,386 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,311 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 75 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.41

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น