ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,784 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,658 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 126 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.06

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น