ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,294 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,035 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 259 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.02

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น