ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,571 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,444 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 127 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.56

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น