ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,162 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,025 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 137 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.79

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น