ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,875 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,239 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 636 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.12

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น