ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 558 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 453 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 105 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น