ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,689 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,240 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 449 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น