ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,315 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,362 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 953 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.93

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น