ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,472 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,290 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 182 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.36

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น