ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 530 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 400 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 130 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.53

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น