ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,643 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,233 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 410 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น