ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,353 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,907 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,446 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 43.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น