ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 815 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 618 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 197 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.17

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น