ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,597 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,310 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 287 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.05

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น