ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,637 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,504 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 133 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.12

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น