ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,301 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 892 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,409 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 61.23

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น