ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,172 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,155 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,017 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 46.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น